Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

01.Biên bản Đại hội đồng Cổ đông

02. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông