Trên chặng đường chinh phục các thử thách của mình, GDC Hà Nội luôn nhận được sự đồng hành hết lòng từ lực lượng các nhà thầu phụ, đội thi công chiến lược. Họ vừa là đối tác vừa là những người bạn lớn trong mọi bước đi của GDC Hà Nội.